Nước Đào Thục vừa trong vừa mát,
Đường Đào Thục bốn góc bàn cờ.
Đẹp hơn phường phố kinh đô,
Đẹp như một bức bản đồ trong tranh.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002