Nước Đào Thục vừa trong vừa mát,
Đường Đào Thục bốn góc bàn cờ.
Đẹp hơn phường phố kinh đô,
Đẹp như một bức bản đồ trong tranh.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]