Đường lên Đại Độ,
Đường đến Tằng Mi.
Đường xa cũng chẳng ngại chi,
Đường xa vẫn lắm kẻ đi người về.
Kẻ đi đào đất đắp đê,
Người về vớt nứa, chẻ tre, đan thuyền.
Sông sâu đón nước chẩy lên,
Thuyền nan chở mạ cấy chiêm xanh đồng.
Ruộng cao mát nước sông Hồng,
Mát tay người ở, ấm lòng người đi.


Bài ca dao này phản ánh thời kỳ đánh Mỹ ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002