Cơm nắm ăn với muối vừng,
Lấy chồng Hà Thiết xin đừng chê đen.
Một năm ba cái lụt liền,
Lấy gì làm thú giải phiền chàng ơi!


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002