Anh vươn đôi cánh che dâu,
Em canh tằm ngủ cho sâu cho già.
Kẻ thù đến phá quê ta,
Anh như én bạc, em là pháo binh.
Quê em Tằm Xá, Đông Anh,
Tơ vương mát lối, cửi canh rộn nhà.
Bắn tan “thần sấm”,
Nghiêng cánh anh qua,
Bóng anh soi bóng lụa là quê em.


Bài ca dao này phản ánh thời kỳ đánh Mỹ ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]