Ai về đến huyện Đông Anh,
Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương.
Cổ Loa hình ốc khác thường,
Trải qua năm tháng, nẻo đường còn đây.


Khảo dị:
Ai về thăm huyện Đông Anh,
Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương.
Cổ Loa hình ốc khác thường,
Ngàn năm dấu vết chiến trường còn đây.
Ai về qua huyện Đông Anh,
Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương.
Cổ Loa thành ốc khác thường,
Trải bao năm tháng, nẻo đường còn đây.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]