Bạc màu là đất Đông Anh,
Làm theo lời Bác vẫn xanh ruộng đồng.
Tưng bừng trống giục, cờ giong,
Con mương chống Mỹ, bờ vùng “đảm đang”.
Ai về Dục Tú tham quan,
Khen đây thuỷ lợi gần ngang Phương - Trù.
Ai về thăm Cổ Loa xưa,
Thi đua nuôi lợn giỏi như thôn Nhồi.
Nghìn năm mơ ước đây rồi,
Thay chân giã gạo, thay trời làm mưa.
Điện về, máy chạy sớm trưa,
Mẹ già sáng mắt, con thơ sáng lòng,
Kim Chung, Uy Nỗ, Nam Hồng...
Đôi vai nhẹ gánh, thêm công cày bừa.
Nhớ sao nhớ mãi năm xưa,
Bác về thăm huyện đến giờ chưa quên.
Chưa quên lời hứa - niềm tin,
Đã ghi vào dạ, đã in vào lòng.
Sao cho đồi bãi, ruộng đồng,
Thành vựa thóc lúa, thành rừng cây xanh.
Bạc màu là đất Đông Anh,
Làm theo lời Bác, đất thành tốt tươi.
Vương đầy bụng kén, khắc sâu căm thù.


Bài ca dao này phản ánh thời kỳ đánh Mỹ ở huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002