Giữa trời một khóm đền lầu,
Nghìn xưa thành ốc, nghìn sau vẫn còn.
Đất xoè giếng ngọc chảy tuôn,
Khó mà nói hết khéo khôn thợ trời.

tửu tận tình do tại