Nhớ thuở có loạn Tống binh,
Đức vua ngự giá thân chinh về làng.
Cửa nhà giặc đốt tan hoang,
Lợn bò giặc bắt, đường làng vắng tanh.
Người người cầu khấn thánh linh,
Có Thánh Phù Đổng hiện hình cứu dân.
Đôi bên giáp trận ầm ầm,
Đầu rơi kín đất, máu đầm cỏ cây.
Gươm khua, ngựa xéo, voi giày,
Giặc như kiến cỏ chúng quay ra hàng.
Đức vua ngự giá hồi loan,
Đổi tên Bình Lỗ cho làng Vệ Linh.
Khao quân mở tiệc linh đình,
Tạ từ Thánh Sóc hiển linh giúp vầy.
Dựng đền, tạc tượng vào đây,
Truyền sai dân chúng tháng ngày khói hương.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002