Nhớ đời thứ sáu Hùng Vương,
Ân sai hăm tám tướng cường nữ nhung.
Xâm cương cậy thế khoẻ hùng,
Kéo sang đóng chặt một vùng Vũ Ninh.
Trời cho thánh tướng giáng sinh,
Giáng về Phù Đổng ẩn hình ai hay.
Mới lên ba tuổi thơ ngây,
Thấy vua cầu tướng ngày rầy ra quân.
Gọi sứ phán bảo ân cần,
Gươm vàng, ngựa sắt đề binh tức thì.
Thánh vương khi ấy ra uy,
Nửa ngày sấm sét, tứ bề giặc tan.
Áo thiêng gửi lại Linh San,
Thoắt đà thoát nợ trần hoàn lên tiên.
Miếu đền còn dấu có viên,
Sử xanh bia đá tiếng truyền tự xưa.


Bài ca dao này là câu hát của phường Ải Lao, do người làng Hội Xá thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, thực hiện ở hội Gióng.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002