Gia Lâm có đất Cổ Bi,
Muôn đời cảnh đẹp còn ghi rành rành.
Chín mươi chín núi chung quanh,
Ở giữa hồ tả, bên thành hồ sen.
Cửa tả, cửa hữu, cửa tiền,
Ngũ hồ, tam đảo ở trên Trâu Quỳ.
Cầu Lòn đường cái quan đi,
Hậu miếu, hậu phủ còn ghi rõ truyền.
Này điện Cần Chánh, Kính Thiên,
Voi đá, sấu đá hai bên sân rồng.
Lại thêm hổ đá ngự phòng,
Đủ nền dinh thự khắp trong nội thành.
Tương truyền đây đất đế kinh,
Bao nhiêu cảnh đẹp lừng danh trong ngoài.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002