Đay Cầu Bây tưởng cây tre mọc,
Ngô To Khê vượt nóc đình làng.
Sủi sánh với quạt nan,
Hàn quả tựa bát đàn, kém chi!
Rau Gióng mơn mởn xanh rì,
Khiến xe mậu dịch đi về ngày đêm.
Lợn thôn Hội đánh tiếng ghen,
Kêu lên, các huyện bốn bên giật mình!


Bài ca dao này phản ánh phong trào thi đua chống Mỹ của huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002