Ngãi nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn,
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009