Chuồn chuồn kim ơi, chuồn chuồn kim!
Bà đang đi tìm, đang đi tìm
Về giúp bà, giúp bà khâu áo
Cứ nghịch hoài ú tim, ú tim...


Nguồn: Bài ca trái đất (thơ), Định Hải, NXB Kim Đồng, 2017