Chuồn chuồn kim ơi, chuồn chuồn kim!
Bà đang đi tìm, đang đi tìm
Về giúp bà, giúp bà khâu áo
Cứ nghịch hoài ú tim, ú tim...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]