Tích tắc! Tích tắc!
Kim ngắn chỉ giờ,
Kim dài chỉ phút.
Tích tắc! Tích tắc!
Thì giờ vun vút
Đi tựa tên bay.
Tích tắc! Tích tắc!
Không phí một giây,
Chăm làm, chăm học.


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 2 phổ thông giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]