ếch ngồi đáy giếng
nhìn trăng chênh chếch
mơ làm thuyền mây
buồm trăng nhẹ tếch


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]