ếch ngồi đáy giếng
nhìn trăng chênh chếch
mơ làm thuyền mây
buồm trăng nhẹ tếch


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013