Đoạn thiếu như sau

Hai bàn tay cô
Dạy em múa dẻo
Hai bàn tay cô
Dạy em đan khéo

Cô dắt em đi
Trên đường tới lớp
Đường đẹp quê hương
Đường dài đất nước

Cô bước, em bước
Cây xanh đôi bờ

Đoạn thơ đầu câu 3: bà không phải mẹ

Về nhà khen

Nguồn: Bài ca trái đất (thơ), Định Hải, NXB Kim Đồng, 2017

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)