Làm trai chí ở cho bền,
Đừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con.


Khảo dị:
Làm trai chí ở cho bền,
Chớ lo muộn vợ, chớ phiền muộn con.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)