Làm trai cho đáng nên trai,
Xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài yên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]