Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 20/07/2008 11:11 bởi Vanachi
Nguyễn Bá Nghi 阮伯儀 (1807-1870) tự Sư Phần 師汾, quê ở xã Lạc Phố, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Năm Tân Mão đỗ cử nhân và năm 1832, đỗ phó bảng. Nguyễn Bá Nghi là danh sĩ làm quan trải qua ba triều vua Minh Mạng (1820-1840), Thiệu Trị (1841-1847) và Tự Đức (1848-1883). Ông được cử làm những chức vụ Án sát tỉnh Vĩnh Long, Bố chánh An Giang, Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên (Sơn Tây, Hưng Hoá, Tuyên Quang), Thượng thư bộ Hộ sung Cơ mật viện Đại thần, Kinh diên nhật giảng (giảng sử sách hàng ngày trong cung vua).

Năm Tân Dậu (1861), triều đình cử ông làm Khâm sai Đại thần vào kinh lý Gia Định và bàn bạc cùng các tướng lĩnh, hoạch định kế hoạch đối phó với quân Pháp lúc này đang xâm lăng ở Nam kỳ. Khi Bình Thuận mất vào tay Pháp, ông bị giáng chức xuống làm Tham tri nhưng vẫn lưu lại ở Nam kỳ cùng Tổng…