Làm tài trai ăn chơi cho đủ mùi,
Khi uống thuốc phiện, khi vui chè tàu.
Suốt năm canh năm vợ ngồi hầu,
Vợ cả têm thuốc, têm trầu vợ hai.
Vợ thứ ba trải chiếu chia bài,
Vợ thứ tư coi sóc nhà ngoài nhà trong.
Vợ thứ năm sửa chốn loan phòng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004