Gái chính chuyên lấy được chín chồng,
Vo viên bỏ lọ gánh chồng đi chơi.
Chẳng may quang đứt, lọ rơi,
Bò ra lổm ngổm, chín nơi chín chồng.


Khảo dị:
Chính chuyên lấy được chín chồng,
Vo viên bỏ lọ gánh chồng đi chơi.
Không ngờ quang đứt lọ rơi,
Bò ra lổm ngổm chín nơi chín chồng.
Gái chính chuyên lấy được chín chồng,
viên bỏ lọ gánh chồng đi chơi.
Chẳng may quang đứt, lọ rơi,
Bò ra lổm ngổm, chín nơi chín chồng.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969
3. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006