Đàn ông tính khí loang toàng,
Đàn bà con gái giữ giàng nết na.
Phòng khi nó bỏ tay ra,
Nín đi thì dại, nói ra mang điều.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001