Giấc mộng còn mơ nghĩa cố tri,
Tiếng gà đâu đã giục ra đi!
Trông mây nhường vẽ tình lưu lạc,
Nghe gió như đàn khúc biệt ly.
Ví biết thân này ra phận ấy,
Thời đừng ngày trước nặng nguyền chi!
Còn non còn nước còn trăng gió,
Thời nợ Châu Trần cũng có khi…


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007