Tình trong uy phép chẳng qua tiền,
Lo liệu sao đây được vẹn tuyền.
Phận bạc cũng liều son với phấn,
Mình vàng âu dễ trắng thay đen.
Dấu bèo nhờ có đèn trời rạng,
Lượng bể dong cho sóng đất êm.
Minh thịnh nay mừng đời thánh đế,
Nào phường gái hiếu với quan liêm.


Nguồn: Truyện Kiều và các nhà nho thế kỷ 19, Phạm Đan Quế, NXB Thanh Niên, in lần thứ ba, 2003