04/02/2023 11:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều về với Mã Giám Sinh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/12/2018 21:32

 

Giấc mộng còn mơ nghĩa cố tri,
Tiếng gà đâu đã giục ra đi!
Trông mây nhường vẽ tình lưu lạc,
Nghe gió như đàn khúc biệt ly.
Ví biết thân này ra phận ấy,
Thời đừng ngày trước nặng nguyền chi!
Còn non còn nước còn trăng gió,
Thời nợ Châu Trần cũng có khi…
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Kiều về với Mã Giám Sinh