Trước loan tựa gối giấc vừa yên,
Chợt thấy người đâu bạn thiếu niên.
Tha thướt phô màu in Phật Tổ,
Thanh tân dường dấu chốn Đào Nguyên.
Giấc tan gối điệp bâng khuâng những…
Sầu vẩn canh gà chất chứa nên.
Còn nghĩ chưa xong duyên phận ấy,
Bóng trăng đâu đã xế ngoài hiên.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007