27/01/2022 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều mộng thấy Đạm Tiên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2018 21:31

 

Trước loan tựa gối giấc vừa yên,
Chợt thấy người đâu bạn thiếu niên.
Tha thướt phô màu in Phật Tổ,
Thanh tân dường dấu chốn Đào Nguyên.
Giấc tan gối điệp bâng khuâng những…
Sầu vẩn canh gà chất chứa nên.
Còn nghĩ chưa xong duyên phận ấy,
Bóng trăng đâu đã xế ngoài hiên.
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Kiều mộng thấy Đạm Tiên