Khuyển, ưng hai gã Khải, Hoan,
Theo Tây hại nước giàu sang riêng mình.
Công lênh với nước mới vinh,
Công lênh với giặc người khinh đời đời.


Bài ca dao phản ánh thực trạng xã hội thời Pháp mới chiếm nước ta.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002