Hỏi đám nhà ai ấp Thái Hà?
Người xem nô nức khắp gần xa…
Toàn quyền Thống sứ nâng tay cụ,
Nam Định Hà Đông nể mặt cha.
Xe điện đông nêm người tứ xứ,
Vòng hoa để chật bãi tha ma.
Tàu bay nghiêng cánh bay qua lại,
Cái gái làng Bông sướng dữ a!


Hoàng công thần có người ái cơ ở làng Tơ, lại có một người thứ thất ở làng Bông. Đám tang bà thứ thất làng Bông tổ chức cực kỳ long trọng, đưa đám có cả quan Toàn quyền Đông Dương, quan Thống sứ Bắc Kỳ và các nhà tai mắt tỉnh Nam Định và tỉnh Hà Đông nơi hai con trai Hoàng Mạnh Trí và Hoàng Trọng Phu đều làm Tổng đốc. Người xa gần đến xem chật cả đường sá.

Hoàng Cao Khải tuy thi đỗ cử nhân nhưng trong cuộc sống đã tỏ ra không phải là người thông hiểu đạo thánh hiền. Người xưa đã dạy là “phú quý bất năng dâm”, nhưng ông đã đem cô đào hát làng Bông về làm vợ. Người xưa đã dạy là “tu, tề, trị, bình”, nhưng họ Hoàng gia pháp bất minh, con không nể mặt cha, anh em không thuận thảo. Trong tang lễ bà Bông, Hoàng Mạnh Trí và Hoàng Trọng Phu đã cãi vã to tiếng và đánh nhau trước mặt cha. Phan Điện làm hai bài thơ này đăng báo mỉa mai câu chuyện đó.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007