Các cụ liều thân bỏ chiến trường,
Ai đem Trung Liệt đổi Trung Lương?
Thờ bên trung trực, bên gian nịnh,
Thế cũng đền đài, cũng khói hương!
Thơm thối lẫn nhau mùi tắc họng,
Ngọt ngào đầu miệng lưỡi không xương.
Nhà nho lại có thằng nào đó,
Luồn cúi, ra vô, bợ “cụ” Hoàng?


Tác giả là người cùng quê với Hoàng Cao Khải. Ở ấp Thái Hà (Hà Nội), bên cạnh dinh cơ của Hoàng Cao Khải có đền Trung Liệt thờ các liệt sĩ Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Cao. Họ Hoàng cho đổi tên đền thờ Trung Liệt ra là Trung Lương với hậu ý về sau này mình chết cũng sẽ được thờ chung vào đó vì đền Trung Lương là để thờ trung thần và lương tướng. Tác giả làm bài thơ này chửi cả họ Hoàng lẫn nhà nho nào đã xúi họ Hoàng đổi tên đền.