Điện ở Hà Đông mới lại nhà,
Nghe đồn cụ lớn thật chua ngoa.
Lửa tâm doạ đốt toà Văn thánh,
Xuổng miệng toan đào mã Đại khoa.
Ba chục thí cho con bố vợ,
Bảy mươi dành phạt cụ thông gia
Đã hay Cụ lớn thường hay quấu.
Quấu được Tây đau mới gọi là.


Con trai Hoàng Cao Khải là Hoàng Mạnh Trí làm quan theo Tây đến chức tổng đốc Nam Định, tính nghiêm khắc, ác độc. Lúc đang tại chức y từng phạt đánh em rể, phạt tiền ông thông gia, về hưu ở làng đối với thân hào nhân sĩ cũng cay độc, có lúc ông ta cáu gắt đòi đốt cả Văn thánh, chửi bới đại khoa (vì y không có phó bảng, tiến sĩ). Tác giả vốn quê cùng làng với cha con Hoàng Cao Khải, khi ở Hà Đông về thăm quê Hà Tĩnh, nghe kể chuyện làng. Vả lại trước đó từng biết lúc làm quan Mạnh Trí vì không biết tiếng Pháp cho nên “cụ tổng đốc” rất sợ các quân Tây, bèn làm bài thơ này chế nhạo.