Hải Phòng là chốn hữu tình,
Thuyền buôn, thuyền bán rập rình bờ sông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]