Hải Phòng là chốn hữu tình,
Thuyền buôn, thuyền bán rập rình bờ sông.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001