Bến Bính chen chân vội xuống tàu,
Quanh co Ruột Lợn một hồi lâu.
Cá heo tranh cá nhô đầu sóng,
Chài thúng giăng chài thả lưới câu.
Chiếc tới chiếc lui tàu cập Bến,
Lớp sau, lớp trước song xô tàu.
Bài thơ vách đá nay còn mất,
Bên núi Truyền Đăng ngắm vịnh thu.


1983


Nguồn: Nhớ chuyện nay, NXB Văn hoá Thông tin, 2014