Gặp đây ăn một miếng trầu,
Chẳng ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng.
Trầu này em chỉ có công,
Từ vua đến chúa còn dùng nữa ta!
Ngoài xanh trong trắng như ngà,
Vua quan cũng trọng, Phật Bà cũng yêu.
Ăn trầu có ít, có nhiều,
Rồi ra ta sẽ có chiều thở than.
Bõ công vượt bể, băng ngàn,
Bõ công, bõ sức tay mang khăn trầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]