Thân này ví xẻ làm hai được,
Nửa để trong nhà, nửa đệ ra.


(Theo Quốc văn tùng ký)

Nguyên văn lời dẫn bằng chữ Nôm: “Có hai người khách đến chơi nhà Xuân Hương, một người tên là Để, một người tên là Đệ, đến sau mời ở chơi nhà ngoài. Xuân Hương bổ quả cau làm hai, mỗi cơi quệt một nửa lá trầu, sai hai con hầu bưng đi mời hai người khóc. Mỗi cơi một mảnh hoa tiên đề hai câu thơ (như trên).”

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008