Tiện đây đưa một miếng trầu,
Chẳng ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng.


Khảo dị:
Gặp nhau đưa một miếng trầu,
Chẳng ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng.
Miếng trầu đã nặng như chì,
Ăn thì đã vậy lấy gì trả ơn
.
Gặp nhau đây ăn miếng trầu xanh,
Chả
ăn cầm lấy cho anh bằng lòng.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001