Tiện đây đưa một miếng trầu,
Chẳng ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng.


Khảo dị:
Gặp nhau đưa một miếng trầu,
Chẳng ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng.
Miếng trầu đã nặng như chì,
Ăn thì đã vậy lấy gì trả ơn
.
Gặp nhau đây ăn miếng trầu xanh,
Chả
ăn cầm lấy cho anh bằng lòng.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]