Ăn trầu thì bỏ quên vôi,
Ăn cau bỏ hạt, nàng ơi là nàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001