Chẳng vui cũng thể hội Thày,
Chẳng trong cũng thể Hồ Tây xứ Đoài.
Rửa chân đi hán đi hài,
Rửa chân đi đất sao hoài rửa chân.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002