Khen thay con tạo khéo khôn phàm,
Một đố giương ra biết mấy ngàm.
Triền đá cỏ leo sờ rậm rạp,
Lạch khe nước rỉ mó lam nham.
Một sư đầu trọc ngồi khua mõ,
Hai tiểu lưng tròn đứng giữ am.
Đến nơi mới biết rằng Thánh Hoá,
Chồn chân mỏi gối hãy còn ham.


(Theo bản khắc 1922)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Vịnh hang Thánh Hoá - Chùa Thầy

Khen thay con tạo khéo khôn phàm,
Một đố giương ra biết mấy ngàm.
Sườn đá cỏ leo sờ rậm rạp,
Lạch khe nước chảy mó lam nham.
Một sư đầu trọc ngồi khua mõ,
Hai tiểu lưng tròn đứng giữ am.
Đến nơi mới biết rằng Thánh Hoá,
Chồn chân mỏi gối hãy còn ham.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008