Những bấy lâu nay luống nhắn nhe,
Nhắn nhe toan những sự gầm ghè.
Gầm ghè nhưng vẫn còn chưa dám,
Chưa dám cho nên phải rụt rè.


(Theo bản khắc 1921)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Xuân Hương xướng

Từ bấy lâu nay những nhắn nhe,
Nhắn nhe toan những sự gùn ghè.
Gùn ghè nhưng vẫn còn chưa dám,
Chưa dám cho nên phải rụt rè.
- Bản Xuân Hương thi sao
Xuân Hương hoạ vận (sách cho đây là bài hoạ)

Nào có xa gì phải nhắn nhe,
Nhắn nhe ý lại muốn gùn ghè.
Gùn ghè nhưng lại tình không dám,
Không dám cho nên phải rụt rè.
- Bản Tạp thảo tập
Xuân Hương hoạ vận (sách cho đây là bài hoạ)

Đấy có xa đâu phải nhắn nhe,
Nhắn nhe ý lại muốn gùn ghè.
Gùn ghè nhưng lại tình không dám,
Không dám cho nên phải rụt rè.

Bài hoạ của Chiêu:

- Bản khắc 1922
Chiêu hoạ lại

Hỡi hỡi cô bay tớ bảo nhe,
Bảo nhe không được gậy ông ghè.
Ông ghè chẳng vỡ ông ghè mãi,
Ghè mãi rồi lâu cũng phải rè.
- Bản Quốc văn tùng ký
Chiêu Hổ đáp

Hỡi hỡi cô bay tớ bảo nhe,
Bảo nhe không được gậy ông ghè.
Ông ghè chẳng vỡ ông ghè mãi,
Ghè mãi lâu lâu cũng phải rè.
- Bản Xuân Hương thi sao
Quan Chiêu Hổ xướng vận (sách cho đây là bài xướng)

Hỡi hỡi cô Hương lại bảo nhe,
Bảo nhe không được ắt ta ghè.
Ta ghè không được ta ghè mãi,
Ghè mãi lâu lâu cũng phải rè.
- Bản Tạp thảo tập
Quan Chiêu Hổ xướng vận (sách cho đây là bài xướng)

Hỡi hỡi cô Hương lại bảo nhe,
Bảo nhe không được ắt ta ghè.
Ta ghè không được ta ghè mãi,
Ghè mãi thời lâu cũng phải rè.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]