Cốc cốc, lai lai!
Thịt gà xé hai,
Thầy mần miếng một.
Cơm mà sốt sốt,
Thầy mần tám lưng.
Con mắt trập trừng,
Thầy vơ cả đĩa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]