Cốc cốc, lai lai!
Thịt gà xé hai,
Thầy mần miếng một.
Cơm mà sốt sốt,
Thầy mần tám lưng.
Con mắt trập trừng,
Thầy vơ cả đĩa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)