Em giận thân em mãi chửa chồng,
Ngày năm bảy mối tối nằm không.
Thiếu gì chốn ấy xêu trầu vỏ,
Mà lại nơi kia dấm cốm hồng.
“Hẩu lố” khách đà ba bảy chú,
“Mét xì” Tây cũng bốn năm ông.
Ép dầu ép mỡ duyên ai ép,
Có mắn may ra đã bế bồng.


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998