Thánh cắt ông vào chủ việc thi,
Đêm ngày coi sóc chốn trường qui.
Chẳng hay gian dối vì đâu vậy?
Bá ngọ thằng ông biết chữ gì!


Ông huyện Đ được cử làm chủ một kì thi khảo của hội thánh thành Nam.