Mới hôm nọ ở trong rừng vắng,
Bỗng đâu mà rắn cắn Phê-rông.
Nọc này liệu chết ai không?
Thôi đà chết rắn dễ hòng chết ai.
Vì chưng rắn phải nọc người!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại