Mới hôm nọ ở trong rừng vắng,
Bỗng đâu mà rắn cắn Phê-rông.
Nọc này liệu chết ai không?
Thôi đà chết rắn dễ hòng chết ai.
Vì chưng rắn phải nọc người!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 126, tháng 2-1928
tửu tận tình do tại