Kén chọn làm chi thế ối anh,
Lấy ai khuynh quốc lại khuynh thành.
Vô duyên nên nỗi người chê Đểu,
Có đẹp chăng thời gái ở tranh.
Ghét mặt cục vàng ra cục đất,
Tắt đèn nhà ngói bẵng nhà gianh.
Thay lời mượn bút đem thư gửi,
Nghĩ lại sao cho để được đành.


(Theo Thi ca Nam âm)

Lời dẫn bằng chữ Hán: “Ngôn kỳ y thị thậm xú. Phu ố chi. Thị dĩ thực ngôn ư Xuân Hương nương. Nương đại tác thử thi di y phu. Kỳ hậu phục tương hoà hợp.” (Chuyện kể rằng thị ấy rất xấu xí. Người chồng chán ghét. Thị ấy đem sự thật kể với nàng Xuân Hương. Nàng Xuân Hương bèn thay lời thị ấy, làm bài thơ này gửi cho chồng thị ấy. Sau đó hai vợ chồng lại sống hoà hợp cùng nhau.)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008