Thầy đồ là người tài bộ,
Quẩy cầm thư đi giáo thụ phủ Vĩnh Tường.
Trước nha môn thiết một học trường,
Dạy dăm đứa “chi, hồ, dã, giả”.
Nhân lúc đồ ngồi nhàn hạ,
Ra hồ sen xem ả hái hoa.
Ả hớ hênh ả để đồ ra,
Đồ trông thấy đồ ngâm ngay tức khắc.
Phong tiền lạn mạn hoa sinh sắc,
Thuỷ diện vi mang bạng thổ thần.

Đồ ngâm rồi đồ đứng tần ngần,
Đồ nọ tưởng đồ kia thêm thắc mắc.
Suốt năm canh đồ nằm khôn nhắp,
Những mơ màng đồ nọ tưởng đồ kia!
Đồ đâu gặp gỡ làm chi!


Nguồn: Phạm Quỳnh, “Văn chương trong lối hát ả đào”, Nam Phong tạp chí, số 69, 3-1923