Việc thánh như ông đã hết lòng,
Hết lòng ra của lại ra công.
Từ rày thầy mẹ quan viên hội,
Thi khảo làm chi nó chửi ông.


Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 23, NXB Văn Học, 2010