Bày đặt vì ai khéo khéo vòm,
Nứt ra một lỗ hổng hòm hom.
Người quen cửa Phật chen chân xọc,
Kẻ lạ bầu Tiên mỏi mắt dòm.
Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,
Con thuyền vô trạo cúi lom khom.
Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại,
Rõ khéo trời già đến dở dom.


(Theo bản khắc 1922)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Vịnh động Hương Tích

Bày đặt vì ai thực khéo vòm,
Nứt ngang một lỗ hỏm hòm hom.
Người quen cảnh Phật chen chân xọc,
Kẻ lạ bầu Tiên mỏi mắt dòm.
Giọt nước hữu tình rơi thánh thót,
Cửa hang ngạn cúi lom khom.
Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại,
Rõ khéo trời già đến dở dom.
- Bản Xuân Hương thi sao
Vịnh Hương Tích tự (chỉ có 4 câu)

Trời đất sinh ra cũng khéo vòm,
Sinh ra một lỗ hỏm hòm hom.
Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm,
Con đường ngạn tối lom om.
- Bản Tạp thảo thi
Vịnh Hương Tích tự (chỉ có 4 câu)

Trời đất sinh ra cũng khéo vòm,
Sinh ra một lỗ hỏm hòm hom.
Người quen cửa Phật chen chân xọc,
Cái đường ngạn tối lom om.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]