Kìa xem chú cọp vẻ vang thay!
Sảnh rộng, thềm cao ngự bấy nay.
Một kiếp tàn hung hùm xám đó,
Muôn dân ghê rợn ác ôn này!
Chầu hầu bao kẻ không gần mặt,
Thăm viếng nào ai dám bắt tay.
Mưa gió lầm than đâu đấy mặc!
Phòng riêng mộng ấm tháng năm chầy.


Bài thơ này do một nhà nho dùng để than về thời bị Pháp chiếm đóng nước ta.

Nguồn: Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970