27/05/2022 14:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cọp

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/08/2021 13:41

 

Kìa xem chú cọp vẻ vang thay!
Sảnh rộng, thềm cao ngự bấy nay.
Một kiếp tàn hung hùm xám đó,
Muôn dân ghê rợn ác ôn này!
Chầu hầu bao kẻ không gần mặt,
Thăm viếng nào ai dám bắt tay.
Mưa gió lầm than đâu đấy mặc!
Phòng riêng mộng ấm tháng năm chầy.
Bài thơ này do một nhà nho dùng để than về thời bị Pháp chiếm đóng nước ta.

Nguồn: Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cọp